Postani PREKMURSKI PANDOLAŠ!

 

Pravice in bonitete članov:

 

-          da sodelujejo pri delu organov društva,

-          da dajejo pobude in mnenja organom in vodstvu društva za boljše delo pri izvajanju nalog,

-          da sodelujejo pri odgovornih akcijah društva,

-          brezplačna kotizacija na turnirjih v organizaciji društva (Pomurska A liga)

-          da so vpoklicani v reprezentanco Prekmurskih pandolašev in nastopajo na turnirjih za točke Zveze društev igre pandolo Slovenije,

-          da sodelujejo pri delu strokovnih teles (komisij) društva,

-          da volijo ali so voljeni v organe društva ali predstavnike (delegate) društva v Zvezi društev igre pandolo Slovenije,

-          da so obveščeni o delu organov društva,

-          da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ali za dosežene tekmovalne uspehe,

-          da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva, ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

 

Postopek včlanitve:

Izpolnjeno pristopno izjavo nam pošljite na
 MŠD Prekmurski pandolaši,
 Gornja Bistrica 85, 9232 Črenšovci
Ali pa skeniran izvod na naš e-naslov:
 info@prekmurski-pandola.si
 Soglasje staršev za včlanitev otroka med 7. in 15. letom

 

 

Član društva je lahko postane vsak, ki sprejema statut društva. Oseba, ki se želi včlaniti, to sporoči Upravnemu odboru in poda pristopno izjavo, da sprejema obveznosti, določene v statutu.  Za osebo od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 

Letna članarina v Mladinsko športnem društvu Prekmurski Pandolaši za leto 2017 znaša 10 eur.